Will the introduction of the Digital Services Act (DSA) create a safer and more transparent online environment?

May 25, 2023 6:21:20 PM | Data Privacy Will the introduction of the Digital Services Act (DSA) create a safer and more transparent online environment?

VOOR NEDERLANDS SCROLL NAAR BENEDEN ðŸ‘‡

EN

This is the second blog of our 'Europe Fit for Digital Age' series. In this blog we will bring you with us to the topic of the Digital Services Act (DSA). Scroll down in case you missed the first blog release.

The Digital Services Act entered into force on November 16, 2022, and will start to apply on January 1, 2024. With the introduction of the DSA, common rules are established for digital intermediaries throughout the European Union for the first time.

Happy reading!

Objectives

The DSA aims to create a safer and more transparent online environment and ensure the proper functioning of the internal market for intermediary services in terms of innovation and competition. The protection of citizens is a central focus point. The new law is a response to growing concerns about the role of digital services in society, such as the spread of misinformation, hate speech, and illegal content. To achieve these objectives, the DSA establishes rights and obligations for different types of digital services.

Scope and Rules

The digital services covered by the DSA, also known as intermediary services, encompass a wide range of online services, with a primary focus on rules for digital intermediaries and platforms. This category includes online platforms such as marketplaces, social media networks, hosting companies, and search engines.

The DSA imposes different rules on providers of the above-mentioned digital services, depending on the type and size of the digital service. It introduces new measures against illegal online goods, services, or content, including the establishment of a mechanism for users to report such content and for platforms to collaborate with "reliable flaggers." It also imposes new obligations regarding the traceability of business users, enabling the tracking of sellers of illegal goods. Additionally, certain types of targeted advertisements on online platforms will be banned, including ads targeting children or using special categories of personal data, such as ethnicity, political beliefs, or sexual orientation. The rules will also ensure more transparency on the platforms. These are just a few examples from the extensive list of new rules.

The DSA imposes additional rules on a specific group of digital services, namely the "very large online platforms" (VLOPS) and "very large online search engines" (VLOSEs). These refer to companies whose platforms reach more than 10% of the EU population (45 million users) annually. Following the publication of companies' annual reports, the Commission published a list at the end of April, including seventeen VLOPS and two VLOSEs falling within this scope. These mainly consist of marketplaces, social networks, content-sharing platforms, app stores, online travel, and accommodation platforms, and large search engines. The Commission qualifies companies such as Alibaba AliExpress, Bing, Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, and YouTube as "very large platforms." Somewhat unexpectedly, Zalando and Booking are also included on the Commission's list. These companies are subject to specific rules under the DSA, which aim to limit the risks they pose in terms of illegal content and their impact on fundamental rights, public safety, and the well-being of EU citizens.

Promoting the Internal Market

The new rules will have a visible positive effect on the internal market while benefiting businesses at the same time. With the implementation of the DSA, the same rules will apply throughout the entire EU, which is expected to lead to a 2% increase in international digital trade within the internal market. It will be easier for companies to comply with the rules, and in some cases, small and micro-enterprises will be exempted from certain costly obligations. Additionally, illegal activities and products will be addressed, allowing legitimate businesses to thrive.

Next Steps

The DSA will play a crucial role in shaping the digital future of Europe in the coming years. However, this also means that its impact will be significant for the intermediary services it targets. Except for micro or small enterprises, these services will be compelled to (thoroughly) revise their practices. Furthermore, large platforms designated as "very large platforms" by the Commission have four months from the announcement to implement these rules. Starting the implementation of the new rules in a timely manner is crucial to avoid non-compliance and hefty fines.

PrivacyPerfect closely monitors all new updates related to these new regulations. Keep an eye on our upcoming blogs, where we will further explain some of these new laws.

Until the next time!

Team PrivacyPerfect

 

NL

Dit is de tweede blog van onze ‘Europe Fit for Digital Age’ reeks. We zullen in dit blog aandacht besteden aan de Digital Services Act (DSA).

Op 16 november 2022 is de Digital Services Act in werking getreden, welke regels  daadwerkelijk van kracht zullen worden per 1 januari 2024. Met de komst van de DSA worden er voor het eerst gemeenschappelijke regels vastgesteld voor digitale intermediairs in de gehele Europese Unie. 

Doelstellingen

De DSA streeft naar een veiligere en transparante online omgeving en een goede werking van de interne markt voor tussenhandeldiensten op het gebied van innovatie en concurrentie. De bescherming van burgers staat hierbij centraal. De nieuwe wet is een reactie op de groeiende bezorgdheid omtrent de rol van digitale diensten in de samenleving, zoals de verspreiding van desinformatie, haatdragende taal en illegale inhoud. Om deze doelstellingen te bewerkstelligen, roept de DSA rechten en plichten in het leven voor verschillende soorten digitale diensten. 

Reikwijdte en regels 

De digitale diensten die onder de DSA vallen, ook wel tussenhandeldiensten genoemd, omvatten een breed scala aan online diensten, maar de focus ligt voornamelijk op regels voor digitale tussenpersonen en platforms. Onder deze categorie digitale diensten vallen online platforms zoals marktplaatsen, sociale medianetwerken, hostingbedrijven en zoekmachines.

De DSA legt aanbieders van bovenstaande digitale diensten, afhankelijk van de soort en grootte van de digitale dienst, verschillende regels op. Zo treft het nieuwe maatregelen tegen illegale online goederen, -diensten of -inhoud, o.a. door het in het leven roepen van een mechanisme voor gebruikers om dergelijke inhoud te signaleren en voor platforms om samen te werken met ‘betrouwbare flaggers’. Ook stelt het nieuwe verplichtingen inzake de traceerbaarheid van zakelijke gebruikers, waardoor verkopers van illegale goederen kunnen worden getraceerd. 

Daarnaast komt er een verbod op bepaalde soorten gerichte advertenties op online platforms. Hieronder vallen advertenties gericht op kinderen of advertenties die speciale categorieën persoonsgegevens gebruiken, zoals etniciteit, politieke opvattingen, seksuele geaardheid. Ook zullen de regels voor meer transparantie op de platforms zorgen. Dit is slechts een greep uit de lange lijst van nieuwe regels.

Eén specifieke groep digitale diensten legt de DSA nog een aantal extra regels op, namelijk de zogenoemde ‘very large online platforms’ (VLOPS) en de ‘very large online search engines’ (VLOSEs). Hieronder worden gekwalificeerd bedrijven die met hun platform op jaarbasis meer dan 10% van de EU-bevolking (45 miljoen gebruikers) bereiken. Naar aanleiding van de publicatie van de jaarcijfers van bedrijven, is er eind april door de Commissie een lijst gepubliceerd van zeventien VLOPS en twee VLOSEs die binnen deze reikwijdte vallen. Dit zijn voornamelijk marktplaatsen, sociale netwerken, platforms voor het delen van content, app stores, online reis- en accommodatie platforms en grote zoekmachines. Onder andere Alibaba AliExpress, Bing, Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia en YouTube worden door de commissie als ‘zeer groot platform’ gekwalificeerd. Enigszins minder in de lijn der verwachting zijn Zalando en Booking, die tevens door de Commissie op de lijst zijn geplaatst. Voor deze bedrijven gelden onder de DSA specifieke regels die de risico’s die zij vormen omtrent illegale inhoud en hun impact op de grondrechten, de openbare veiligheid en het welzijn van Unieburgers inperken. 

Bevordering van de interne markt

De nieuwe regels zullen ook een zichtbaar positief effect hebben op de interne markt en tegelijkertijd bedrijven ten goede komen. Met de komst van de DSA zullen er voor de gehele EU dezelfde regels gelden. Hierdoor zal de internationale digitale handel binnen de interne markt naar verwachting met 2% toenemen. Het zal voor bedrijven gemakkelijker zijn om aan de regels te voldoen, en kleine en micro-ondernemingen zullen in sommige gevallen worden vrijgesteld van bepaalde kostbare verplichtingen. Bovendien zullen illegale activiteiten en producten worden aangepakt, zodat legitieme bedrijven verder kunnen groeien.

Hoe verder

De DSA zal de komende tijd een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van de digitale toekomst van Europa. Echter betekent dit ook dat de impact ervan groot zal zijn voor de tussenhandeldiensten waarop de DSA zich richt. Met uitzondering van micro- of kleine ondernemingen worden deze diensten namelijk gedwongen om hun werkwijze (grondig) te herzien. Daarnaast hebben grote platformen, vallend onder de door de Commissie aangewezen ‘zeer grote platformen’, sinds bekendmaking vier maanden de tijd om deze regels te implementeren. Tijdig beginnen met implementeren van de nieuwe regels is van belang om niet naleving van de regels en fikse boetes te voorkomen. 

 

PrivacyPerfect volgt alle nieuwe updates met betrekking tot deze nieuwe wetgevingen op de voet. Houd onze aankomende blogs in de gaten, waarin we enkele van deze nieuwe wetten verder zullen toelichten.

 

Tot volgende keer!

Team PrivacyPerfect