Europe's Digital Revolution: The Bold Plan for a Single Market and Tech Equality

Apr 26, 2023 1:09:53 PM | Data Privacy Europe's Digital Revolution: The Bold Plan for a Single Market and Tech Equality

VOOR NEDERLANDS SCROLL NAAR BENEDEN 👇

EN

In this blog we look into how the European Commission unveiled a visionary plan to create a single digital market across the European Union, promote digital innovation and ensure all citizens benefit from new technologies. The plan comprises a range of initiatives, including the Digital Services Act and Digital Markets Act, as well as programmes to boost digital skills and ensure access for all. The proposed new regulatory framework would create a level playing field for digital companies, protect consumer rights and remove barriers to cross-border digital trade. 

Happy reading!

In recent years, digitalisation has increased rapidly worldwide. With this rapid growth of digitalisation, it is important that the law develops along with it. That’s why, on 19 February 2020, the European Commission put forward a vision for a ‘Europe fit for the Digital Age’, a plan for the digital transformation of the EU which aims to promote digital innovation, increase digital skills, and ensure that everyone can benefit from the opportunities created by new technologies. Looking at the importance of this, the Commission is determined to make this Europe’s ‘Digital Decade’. 

One of the key aspects of the ‘Europe fit for the Digital Age’ is to create a single digital market across the European Union. Currently, a lot of regulations and frameworks are barriers to cross-border digital trade within the European Union. With this upcoming new set of rules, the European Commission wants to address these barriers and aims to create a single market where digital goods and services can be traded easily from one country to another. 

In order to achieve these goals and shape Europe’s digital future, the European Commission has proposed a range of initiatives. For instance, the Digital Services Act and the Digital Markets Act, which will have a huge impact. These proposals aim to create a more level playing field for digital companies, prevent unfair competition and protect consumers' rights online. The Digital Services Act, in particular, would require online platforms to take greater responsibility for the content hosted on their platforms, including removing illegal content promptly and transparently.

Another key aspect of the ‘Europe fit for the Digital Age’ vision is to promote digital skills and education. By doing this, the European Commission aims at a percentage of 80% of the EU population to have basic digital skills by 2030. 

Lastly, the European Commission aims to ensure that everyone can benefit from the opportunities presented by digital technology. This includes measures to promote digital inclusion and ensure that all citizens have access to high-quality, affordable digital services. One way the European Commission wants to achieve this is by promoting the uptake of digital technologies in traditional industries to boost its productivity and create new jobs. 

The new upcoming laws will, one way or another, have an impact on almost all companies, from tech giants to startups. Therefore it is essential for businesses to closely follow all the developments and to start taking steps to ensure compliance by the time the new rules come into effect. 

The vision for a ‘Europe fit for the Digital Age’ is an ambitious and forward-looking plan that aims to ensure that Europe can compete and thrive in the digital economy while promoting digital rights and freedoms and building a sustainable and inclusive digital future. Certainly, the proposed initiatives and programs offer a promising path towards achieving this goal.

PrivacyPerfect closely follows all the new updates concerning these new legislations. Keep an eye out for our upcoming blogs, where we will further explain some of these new laws.

 

NL

In deze blog bekijken we hoe de Europese Commissie een visionair plan onthuld om een ​​interne digitale markt in de Europese Unie te creëren, digitale innovatie te bevorderen en ervoor te zorgen dat alle burgers kunnen profiteren van nieuwe technologieën. Het plan omvat een reeks initiatieven, waaronder de 'Digital Services Act' en 'Digital Markets Act', naast programma's om digitale vaardigheden te stimuleren en toegang voor iedereen te waarborgen. Het voorgestelde nieuwe regelgevingskader zou een gelijk speelveld creëren voor digitale bedrijven, de consumentenrechten beschermen en belemmeringen voor grensoverschrijdende digitale handel wegnemen. 

Veel leesplezier!

De afgelopen jaren is de digitalisering wereldwijd in rap tempo toegenomen. Het is daarom van belang dat wetgeving met deze snelle groei van digitalisering mee ontwikkelt. Daarom presenteerde de Europese Commissie op 19 februari 2020 ‘Europe fit for the Digital Age’, een plan voor de digitale transformatie van de EU met als doel de bevordering van digitale innovatie, digitale vaardigheden te vergroten en ervoor te zorgen dat iedereen kan profiteren van de kansen die nieuwe technologieën bieden. Gezien het belang hiervan, is de Commissie vastbesloten om dit het ‘digitale decennium’ van Europa te maken.

Een van de belangrijkste aspecten van het ‘Europe fit for the Digital Age’ plan is het creëren van een interne digitale markt in de gehele Europese Unie. Momenteel vormen veel regelgevingen en kaders belemmeringen voor internationale digitale handel binnen de Europese Unie. Met deze nieuwe reeks regels wil de Europese Commissie deze belemmeringen wegnemen en streeft zij naar een interne markt waar digitale goederen en diensten gemakkelijk van het ene land naar het andere kunnen worden verhandeld.

Om deze doelen te bereiken en de digitale toekomst van Europa vorm te geven, heeft de Europese Commissie een reeks initiatieven voorgesteld. Bijvoorbeeld de Digital Services Act en de Digital Markets Act, die beide na inwerkingtreding een enorme impact op de digitale markt zullen hebben. Deze voorstellen hebben tot doel een gelijker speelveld te creëren voor digitale bedrijven, oneerlijke concurrentie tegen te gaan en de rechten van consumenten online te beschermen. Met name de Digital Services Act zou online platforms verplichten om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de inhoud die op hun platforms wordt gedeeld, inclusief het snel en transparant verwijderen van illegale inhoud.

Een ander belangrijk aspect van de visie ‘Europe fit for the Digital Age’ is het bevorderen van digitale vaardigheden en het onderwijs. De Europese Commissie streeft ernaar dat in 2030 een percentage van 80% van de EU-bevolking over digitale basisvaardigheden beschikt.

Ten slotte wil de Europese Commissie ervoor zorgen dat iedereen kan profiteren van de kansen die digitale technologie biedt. Dit omvat maatregelen om digitale inclusie te bevorderen en ervoor te zorgen dat alle burgers toegang hebben tot hoogwaardige, betaalbare digitale diensten. Een manier waarop de Europese Commissie dit wil bereiken, is door het gebruik van digitale technologieën in traditionele industrieën te bevorderen om zo de productiviteit te verhogen en nieuwe banen te creëren.

De nieuwe regels zullen impact hebben op bijna alle bedrijven, van techreuzen tot startups. Het is daarom essentieel voor bedrijven om alle ontwikkelingen op de voet te volgen en maatregelen te nemen om naleving te waarborgen tegen de tijd dat de nieuwe regels van kracht worden.

De visie ‘Europe fit for the Digital Age’ is een ambitieus en toekomstgericht plan dat tot doel heeft ervoor te zorgen dat Europa kan concurreren in de digitale economie en tegelijkertijd digitale rechten en vrijheden bevordert en bouwt aan een duurzame en inclusieve digitale toekomst. Kijkende naar de voorgestelde initiatieven, bieden deze zeker mogelijkheden om dit doel te bereiken. 

PrivacyPerfect volgt alle nieuwe updates met betrekking tot deze nieuwe wetgevingen op de voet. Houd onze aankomende blogs in de gaten, waarin we enkele van deze nieuwe wetten verder zullen toelichten.